Regulamin karty stałego klienta

 1. Organizatorem programu „KARTA STAŁEGO KLIENTA” jest Restauracja Albatros zlokalizowana przy ul. Mostowej 3, 16-300 Augustów, której właścicielem jest: Społem Augustowska Spółdzielnia Spożywców, ul. Rynek Zygmunta Augusta 37, 16-300 Augustów, NIP 846-000-22-75, KRS 0000026246 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę działania „KARTY STAŁEGO KLIENTA” oraz określa prawa i obowiązki Uczestnika programu, zwanego dalej „Uczestnikiem”.
 3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana w Restauracji Albatros oraz na stronie internetowej: www.restauracjaalbatros.pl
 4. Program „KARTA STAŁEGO KLIENTA” przeznaczony jest dla Klientów Restauracji Albatros od 01.07.2023 r.
 5. Uczestnik przystępujący do Programu wyraża zgodę na jej zasady określone w niniejszym regulaminie.
 6. Uczestnictwo w programie jest dobrowolne. Uczestnik bierze udział w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę. Karta stałego klienta oraz prawa wynikające z uczestnictwa w programie nie mogą być sprzedawane, przenoszone na innego Uczestnika ani w inny sposób zbywane na rzecz osób trzecich.
 7. Warunkiem przystąpienia do programu jest skorzystanie z usług Restauracji Albatros przy organizacji przyjęcia/wydarzenia okolicznościowego przy udziale min. 20 os. Klient realizujący tego typu usługę gastronomiczną jest upoważniony do otrzymania Karty Stałego Klienta, która z kolei uprawnia go do uzyskania rabatu w wysokości 5% przy organizacji kolejnego przyjęcia/wydarzenia z udziałem min. 20 osób w ciągu roku od jej wydania. Rabat naliczany jest przy fakturze/paragonie końcowym za kolejną usługę.
 8. Do uczestnictwa w programie „KARTA STAŁEGO KLIENTA” uprawnione są osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie.
 10. Organizator może wykluczyć Klienta z Programu ze skutkiem natychmiastowym jeżeli ten nie przestrzega zasad Regulaminu Programu „KARTA STAŁEGO KLIENTA”.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie Programu w każdym momencie.
 12. Administratorem danych osobowych przekazywanych na potrzeby Programu jest „Społem” Augustowska Spółdzielnia Spożywców ul. Rynek Zygmunta Augusta 37, 16-300 Augustów. Zakres przetwarzanych danych obejmuje: imię i nazwisko, telefon komórkowy. Dane te przetwarzamy w celu związanym z realizacją usługi gastronomicznej oraz udzielenia rabatu w programie „Karta stałego klienta”. Każdy uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie.
 13. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe publikowane przez Organizatora lub w jego imieniu w celach związanych z promocją mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 14. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora.
 15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie karty rabatowej upoważniającej do odbioru rabatu z przyczyn niezależnych od niego, w szczególności z przyczyn leżących po stronie uczestnika.
 17. Nadzór nad prawidłowością przebiegu Programu sprawuje Organizator.