Regulamin

REGULAMIN APARTAMENTÓW ALBATROS I REZERWACJI ONLINE W OBIEKCIE

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin dotyczy obiektu funkcjonującego pod nazwą „Apartamenty Albatros”, zlokalizowanego przy ul. Mostowej 3, 16-300 Augustów, którego właścicielem jest: Społem Augustowska Spółdzielnia Spożywców, ul. Rynek Zygmunta Augusta 37, 16-300 Augustów, NIP 846-000-22-75, KRS 0000026246.

 2. Kiedykolwiek w niniejszym Regulaminie jest mowa o apartamentach, uznaje się apartamenty jako pokoje oddawane do najmu krótkoterminowego funkcjonujące w obiekcie o pełnej nazwie Apartamenty Albatros.

 3. Regulamin obowiązuje na terenie obiektu i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.

 4. Pokoje znajdujące się w obiekcie zwane są w dalszej części regulaminu „Apartamentami”, natomiast najemca apartamentu „Gościem”.

 5. Opiekunem Gościa jest pracownik obiektu, z którym Gość może skontaktować się drogą elektroniczną lub telefoniczną.

 6. Regulamin określa zasady rezerwacji i świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt, a w dalszej kolejności poprzez odbiór karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2 REZERWACJE ON-LINE

    1. Rezerwacje apartamentów w obiekcie „Apartamenty Albatros” dokonywane są on-line poprzez serwis internetowy www.restauracjaalbatros.pl, którego właścicielem jest: Społem Augustowska Spółdzielnia Spożywców, ul. Rynek Zygmunta Augusta 37, 16-300 Augustów, NIP 846-000-22-75, KRS 0000026246.

    2. Dokonując rezerwacji Gość wybiera termin pobytu oraz rodzaj apartamentu, akceptuję cenę wynajmu oraz wysokość zadatku. Dokonanie rezerwacji stanowi akceptację poniższego Regulaminu.

    3. Wraz z dokonaniem rezerwacji Gość zobowiązany jest do uiszczenia pełnej należności za określony pobyt w Apartamentach Albatros.

    4. Poprzez rezerwację apartamentów w serwisie internetowym, Gość zawiera z „Apartamentami Albatros” umowę na pobyt w obiekcie w następujący sposób:

 1. Gość składa zamówienie za pośrednictwem strony www serwisu,

 2. Gość dokonuje płatności za usługę,

 3. Gość po zaksięgowaniu płatności klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem, że może korzystać z usług.

    1. Płatności są obsługiwane przez spółkę Polskie ePłatności sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce, Tajęcina 113, kod pocztowy: 36-002, KRS: 0000227278.

    2. Płatności realizowane są za pomocą: karty kredytowej, karty debetowej, przelewu bankowego, BLIK-a.

    3. Umowa na pobyt w obiekcie zawierana jest na okres pobytu wskazany przez Gościa w formularzu rezerwacyjnym w serwisie internetowym.

    4. W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za pobyt, należy podać numer NIP oraz dane do faktury niezwłocznie – w formularzu zamówienia w miejscu: Uwagi do zamówienia lub na adres mailowy: apartamenty@restauracjaalbatros.pl jeszcze przed dokonaniem płatności. Faktura w wersji elektronicznej zostanie przesłana w ciągu 7 dni od zakończenia pobytu. Klient wyraża zgodę na otrzymanie faktury za pobyt drogą mailową.

    5. Po zaksięgowaniu środków na koncie bankowym Apartamentów, Gość otrzyma drogą mailową potwierdzenie rezerwacji. W przypadku niedotrzymania przez Gościa warunków zapłaty, rezerwacja nie jest gwarantowana i może zostać anulowana.

    6. Gość ma możliwość anulowania rezerwacji WYŁĄCZNIE poprzez wiadomość email wysłaną na adres: apartamenty@restauracjaalbatros.pl . Anulowanie rezerwacji przebiega na podstawie niżej określonych warunków:

  1. na ponad 30 dni przed rozpoczęciem pobytu – Apartamenty zwracają kwotę równorzędną wpłaconej opłacie za pobyt, nawet jeśli wynosi ona 100% kwoty rezerwacji

  2. na 29-14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Apartamenty zwracają 50% wartości rezerwacji, czyli wpłaconej opłacie za pobyt,

  3. na 13-8 dni przed rozpoczęciem pobytu – Apartamenty zwracają 30% wartości rezerwacji, czyli wpłaconej opłacie za pobyt,

  4. poniżej 7 dni przed rozpoczęciem pobytu – wpłacony zadatek (kwota rezerwacji) nie zostaje zwrócony.

    1. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu w Restauracji Albatros.

    2. W przypadku opuszczenia przez Gościa apartamentu w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.

    3. W przypadku nieprzybycia Gościa do apartamentu w uzgodnionym terminie, rezerwacja jest ważna do godziny 11:00 następnej doby. Po tym terminie wygasa, a apartament może zostać wynajęty. W przypadku nieprzybycia Gościa opłata za pobyt nie zostaje zwrócona.

    4. W przypadku przybycia Gościa do apartamentu w drugim dniu zarezerwowanego pobytu (po wcześniejszym poinformowaniu pracownika obiektu) Gość zostaje obciążony kosztami pobytu również za pierwszą dobę.

    5. Podstawą do przyjęcia Gościa jest odbiór karty meldunkowej.

    6. Zameldowanie i wymeldowanie Gościa w apartamencie przebiega w sposób bezkontaktowy. W dniu przyjazdu, po opłaceniu przez Gościa wszystkich kosztów rezerwacji, zostaną Gościowi wysłane kody dostępu na adres email podany podczas rezerwacji. Gość otrzyma najpóźniej na 3 h przed datą i godziną zameldowania na podany podczas rezerwacji adres email kod dostępu do głównych drzwi obiektu oraz kod do skrytki z kartą do apartamentu. Gość jest odpowiedzialny za zachowanie poufności kodów dostępu i nie może ich udostępniać osobom trzecim.

    7. Gość nie może przekazywać apartamentu innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

    8. Osoby, które nie zostały zgłoszone w karcie meldunkowej, mogą przebywać w apartamencie od godz. 7.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek zgłoszenia dodatkowych osób przebywających z Gośćmi w apartamencie. Apartamenty mogą obciążyć dodatkową opłatą za pobyt osoby trzeciej.

§ 3. DOBA W APARTAMENCIE

 1. Apartament wynajmowany jest na doby.

 2. Doba w apartamencie rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.

 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu, przyjmuje się, że apartament został wynajęty na jedną dobę.

 4. Wcześniejsze zakwaterowanie i/lub wykwaterowanie Gościa jest możliwe tylko w przypadku wcześniejszego uzgodnienia takiej usługi z pracownikiem obiektu. Apartamenty zastrzegają sobie prawo do odmówienia przyjęcia do realizacji wyżej wspomnianych usług.

 5. Przedłużenie doby w apartamencie wiąże się z dodatkową opłatą. Opłata za przedłużenie doby wynosi 80 PLN / 1 godz.

 6. Apartamenty zastrzegają sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt lub niedysponowania wolnymi miejscami w obiekcie.

 7. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić u pracownika obiektu najpóźniej do godz. 10.00 dnia, w którym upływa termin zakwaterowania w apartamencie. Apartamenty uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

 8. Zatrzymanie apartamentu do godziny 16.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu, za który zostanie uiszczona opłata za całą dobę zgodnie z aktualnym cennikiem usług hotelowych określonym w serwisie internetowym www.restauracjaalbatros.pl i obowiązującym w dniu przedłużenia pobytu. W przypadku gdy Gość nie opuści apartamentu do godziny 18.00, zostanie naliczona opłata za kolejne dwie doby, zgodnie z aktualnym cennikiem usług hotelowych określonym w serwisie internetowym www.restauracjaalbatros.pl i obowiązującym w dniu przedłużenia pobytu.

§4 USŁUGI

 1. Apartamenty świadczą usługi o standardzie zgodnym z opisem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich telefonicznie, co umożliwi obsłudze obiektu niezwłoczną reakcję.

 1. Apartamenty mają obowiązek zapewnić:

 1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,

 2. bezpieczeństwo pobytu,

 3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich świadczonych usług

 4. wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń w sytuacji wcześniejszego zgłoszenia usterek obsłudze, podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie lub zgodę.

 1. Opłata za wynajem obejmuje:

  1. pobyt w apartamencie osób w liczbie ustalonej w rezerwacji,

  2. pobyt w apartamencie dziecka do lat 3, które śpi wraz z osobą dorosłą (opiekunem) i nie wymaga dodatkowego kompletu pościeli,

  3. media zużywane przez Gościa (ogrzewanie, wodę, prąd) i bezpłatne Wi-Fi,

  4. parking,

  5. czysty komplet pościeli i ręczników,

  6. sprzątanie końcowe.

 1. Opłata zawiera obowiązujący podatek i opłatę uzdrowiskową.

 2. Opłata nie obejmuje: wyżywienia, sprzątania dodatkowego, dodatkowej wymiany pościeli i ręczników

§5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ APARTAMENTÓW

 1. Apartamenty nie ponoszą odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych przez Gościa w apartamencie, skradzionych z niego w wyniku włamania, uszkodzonych wskutek zdarzeń losowych, a także za ewentualne uszkodzenia samochodu na miejscu parkingowym lub w garażu.

 2. Goście Apartamentów są zobowiązani do odpowiedniego zabezpieczenia i ochrony swojego mienia przechowywanego w pokoju. W razie aktywowania czujników dymu i ewakuacji, Apartamenty nie biorą odpowiedzialności za pozostawione w pokoju lub zagubione w czasie ewakuacji rzeczy osobiste Gości.

 3. Apartamenty mogą odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania obiektu.

 4. Apartamenty zastrzegają sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który jest pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

 5. Apartamenty mają prawo odmówić zakwaterowania osoby nieletniej (poniżej 18 roku życia) bez jednoczesnego zameldowania się pełnoletniego opiekuna.

 6. Apartamenty zastrzegają sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.

 7. Apartamenty nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 8. Apartamenty nie ponoszą odpowiedzialności za niedogodności powstałe podczas pobytu Gości związane z pracami budowlanymi lub wykończeniowymi, jakie mogą być prowadzone na terenie obiektu, w którym usytuowany jest apartament, jak i wokół niego, przerwaniem z przyczyn niezależnych od Apartamentów dostawy mediów (m.in. prądu, wody), Internetu, telewizji, emisjami hałasu z nieruchomości sąsiednich.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

 2. Gość rezerwując pobyt w Apartamentach przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że w piątki i soboty w Restauracji Albatros organizowane są imprezy taneczne przy muzyce na żywo, które mogą być związane z większym poziomem hałasu w tych dniach. Apartamenty podejmują wszelkie możliwe środki, aby zminimalizować zakłócenia i zagwarantować maksymalną wygodę Gości, ale nie gwarantują pełnego komfortu i pełnej ciszy nocnej w tych dniach.

 3. W przypadku stwierdzenia przez Gościa jakichkolwiek braków lub uszkodzeń apartamentu Gość ma obowiązek ich zgłoszenia drogą mailową lub telefoniczną niezwłocznie po zameldowaniu.

 4. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone przez siebie lub osoby trzecie z jego winy.

 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nienaruszającym ich funkcjonalności oraz bezpieczeństwa korzystania.

 6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić apartament bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu.

 7. W apartamentach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

 8. Zakazuje się prowadzenia na terenie obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Apartamentów nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości.

 10. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Apartamenty mogą odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Apartamentów, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.

§7 ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE POBYTU

 1. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający apartament powinien wyjąć kartę do apartamentu z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.

 2. Zabrania się organizowania w apartamencie imprez, które zakłócają porządek w obiekcie.

 3. We wszystkich apartamentach obowiązuje cisza nocna między godziną 22.00 a 06.00 rano.

 4. Gość zobowiązany jest utrzymywać apartament, z którego korzysta w ramach rezerwacji, we właściwym stanie i standardzie – w takim, jakim został przez niego odebrany w pierwszym dniu pobytu.

 5. W obiekcie obowiązuje zakaz wstępu ze zwierzętami. W przypadku naruszenia zakazu, Apartamenty mogą obciążyć dodatkową opłatą.

 6. Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów i innych wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych. Apartamenty są wyposażone w czujniki dymu, które gdy aktywowane, wywołują alarm i powodują ewakuację gości hotelowych a także wezwanie firmy ochroniarskiej i straży pożarnej. W sytuacji aktywowania przez Gościa czujników dymu na skutek naruszenia przez Gościa zakazu palenia tytoniu lub papierosów elektronicznych, Apartamenty obciążą Gościa kosztami ewakuacji innych gości z obiektu oraz interwencji straży pożarnej lub firmy ochroniarskiej w wysokości 1500 PLN. Ponadto w razie naruszenia zakazu palenia tytoniu, Apartamenty obciążą Gościa także kosztami odświeżenia apartamentu.

§8 KARY UMOWNE

 1. W dniu wymeldowania Gościa, po zakończonym okresie najmu, zostaną przeprowadzone oględziny stanu wyposażenia apartamentu.

 2. Stwierdzenie braków i/lub szkód w apartamencie, uprawnia Apartamenty do żądania zapłaty od Gościa kwoty poniesionych strat w celu przywrócenia stanu oraz standardu apartamentu do stanu pierwotnego.

 3. Brak zgłoszenia przez Gościa uszkodzeń i/lub braków w apartamencie nie zwalnia z ewentualnej odpowiedzialności za nie.

 4. Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 150 PLN.

 5. W przypadku szczególnego nieutrzymania przez Gościa czystości w apartamencie, które skutkować będzie koniecznością wykonania dodatkowych prac przez personel sprzątający, a sprzątanie przekroczy standardowy czas sprzątania apartamentu tj. 2 godziny, Apartamenty mają prawo obciążyć Gościa opłatą dodatkową w kwocie 150 PLN za każdą dodatkową godzinę pracy personelu sprzątającego.

 6. Zatajenie przez Gościa przyjazdu ze zwierzęciem uprawnia Apartamenty do obciążenia Gościa jednorazową opłatą karną w wysokości 500 PLN za pobyt jednego zwierzęcia.

 7. Na skutek naruszenia przez Gościa zakazu palenia tytoniu lub papierosów elektronicznych, Apartamenty są uprawnione do obciążenia Gościa opłatą dodatkową w wysokości 1500 PLN/doba.

 8. Nieuzasadnione wezwanie pracowników obiektu skutkuje obciążeniem Gościa opłatą dodatkową w wysokości 300 PLN.

 9. W przypadku przyjazdu policji z powodu nagannego zachowania Gościa lub osób zajmujących z nim apartament bądź skarg sąsiadów na w/w osoby, Apartamenty mają prawo obciążyć Gościa dodatkową opłatą w wysokości 750 PLN.

 10. Zabronione jest podejmowanie przez Gości jakichkolwiek czynności w stosunku do czujników przeciwpożarowych, które mogą prowadzić do ich nie działania lub nieprawidłowego działania, w tym w szczególności zdejmowanie czujników lub ich zasłanianie. W przypadku naruszenia powyższego zakazu, Apartamenty mogą obciążyć Gościa karą finansową w wysokości 1500 PLN.

§9 REKLAMACJE

 1. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w trakcie pobytu w apartamencie, w stosunku do warunków określonych w rezerwacji, Gość ma prawo do złożenia reklamacji w trakcie pobytu lub do jednego dnia po jego zakończeniu. Po przekroczeniu tego terminu w/w uprawnienie Gościa wygasa, zaś reklamacje zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 2. Reklamacje, skargi i wszelkie zażalenia należy przesyłać na adres: apartamenty@restauracjaalbatros.pl

 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 14 dni roboczych od jej otrzymania przez Apartamenty. Gość zostanie niezwłocznie powiadomiony drogą mailową o sposobie załatwienia reklamacji.

 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Gość otrzyma rekompensatę w wysokości proporcjonalnej do poniesionej i udokumentowanej szkody.

§10 DANE OSOBOWE

1. Administratorem Danych osobowych jest „SPOŁEM” Augustowska Spółdzielnia Spożywców , ul. Rynek Zygmunt Augusta 37, 16-300 Augustów, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS: 0000026246, Nr NIP 846-000-22-75, Nr Regon: 001078659

2. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest Michał Kamiński (dane kontaktowe: tel. 87 643 37 79, email: michal.kaminski@spolem.augustow.pl )

3 Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:

• związanych z realizacją zawartej z Panią/Panem umowy/zleceniem usługi hotelarskiej,

• związanych wystawieniem faktur, prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej

• związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,

• udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach.

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

• niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Ogólnego o Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r., dalej: „RODO”);

• art. 6 ust. 1 lit. c RODO j.: obowiązek prawny ciążący na Administratorze związany z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa

• prawnie uzasadnione interesy administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. m.in.:

– zapewnianie bezpieczeństwa (monitoring) na terenie należącym do Spółdzielni, gdzie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie bezpieczeństwa pracowników oraz klientów;

5. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być:

• organy lub podmioty publicznym uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi, w tym firmy dostarczające usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego

6. Okres przechowywania danych

Pani /Pana dane osobowe będą przechowywane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń

wynikających z umowy i w związku z realizacją obowiązków podatkowych, , rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

• dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

• wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania danych Pani /Pana. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

• przenoszenia danych osobowych;

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani /Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani /Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (profilowaniu).

9. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych odbiorcy

w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest obowiązkowe, a skutkiem ich niepodania będzie brak możliwości realizacji umowy.

§11 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Gość podczas całego pobytu przez 24 godziny na dobę/7 dni w tygodniu może zgłaszać ewentualne awarie lub szkody w apartamencie pod numerem: +48 530 843 055 lub mailowo na adres: apartamenty@restauracjaalbatros.pl

 2. W przypadku, gdy Apartamenty nie mogą wywiązać się ze złożonej przez Gościa rezerwacji, ma on obowiązek zaoferować apartament w tym samym terminie o podobnym standardzie. Jeżeli Gość nie zaakceptuje zmiany, Apartamenty zobowiązują się do zwrotu wszystkich wniesionych przez Gościa opłat. Nie dotyczy to okoliczności, za które Apartamenty nie ponoszą odpowiedzialności, a powstałe w wyniku siły wyższej tj. wojna, trzęsienie ziemi, powódź, epidemia, tsunami, pożar, decyzje władzy itp.

 3. Apartamenty zastrzegają sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług noclegowych ze skutkiem natychmiastowym, pomimo opłacenia pobytu, zażądania opuszczenia obiektu przez Gościa oraz osobę, nie będącą Gościem, który rażąco narusza Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu obiektu / innych Gości, lub wyrządza szkodę na osobie Gości, pracowników obiektu lub innych osób przebywających w obiekcie albo też w inny sposób zakłóca spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie obiektu, narusza przepisy przeciwpożarowe, stwarzając zagrożenia dla życia i zdrowia innych osób, a także naruszając bezwzględny zakaz palenia obowiązujący na terenie całego obiektu. Osoba naruszająca postanowienia Regulaminu jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań Apartamentów, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, pokrycia kosztów spowodowanych szkód oraz niezwłocznego opuszczenia obiektu.

 4. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu cywilnego.